Data i czas

19-05-2024

Kalendarz

Maj 2024
N P W Ś C P S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Godziny otwarcia

Biblioteka w Krasiczynie

Poniedziałek 07:00 - 15:00
Wtorek 08:00 - 16:00
Środa 07:00 - 15:00
Czwartek 07:00 - 15:00
Piątek 07:00 - 15:00

Filia w Olszanach

Poniedziałek -
Wtorek 12:30 - 19:00
Środa -
Czwartek 09:00 - 16:00
Piątek 12:30 - 19:00

RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ust. 1–2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że:

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Krasiczynie, 37-741 Krasiczyn 141, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2.      Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3.      Dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o Art. 6 ustęp 1 lit a, b, c, e,  RODO w związku z:

a.       realizacją zadań biblioteki polegających na zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i kultury, w tym korzystaniu z udostępnionych zbiorów bibliotecznych – z ich wypożyczaniem i zwrotem, a także związanych z wypełnieniem innych obowiązków prawnych ciążących na administratorze – na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach,

b.      wykonaniem umowy, której Pani/Pan jest stroną, lub koniecznością podjęcia działań na żądanie Pani/Pana przed zawarciem umowy,

c.       realizacją prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, w tym ustalania, dochodzenia i obrony roszczeń,

d.      nawiązaniem kontaktu za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora,

e.       prowadzeniem statystyk i analiz w oparciu o dane zanonimizowane,

4.      Dane osobowe będą przechowywane przez okres przydatności wynikającej z wymienionych celów przetwarzania oraz tak długo, jak jest to niezbędne dla celów ustalania lub dochodzenia roszczeń, jak również wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności przepisów archiwalnych, podatkowych i o rachunkowości. Dane osobowe zebrane w oparciu o zgodę są przechowywane do momentu ustania ich przydatności lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

5.      Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Administratora oraz podmiotom udzielającym wsparcia Administratorowi na zasadzie zleconych usług (np. obsługa IT, obsługa płatności, banki, ubezpieczyciele, organizatorzy imprez itp.) oraz zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Dane osobowe mogą być udostępniane także podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

6.      Posiada Pan/Pani prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Panu/Pani  także prawo do żądania usunięcia      lub  ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.

7.      Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.      Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

9.      W przypadku gdy podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, podanie przez Panią/Pana danych jest obowiązkowe. Fakt niepodania ww. danych skutkuje brakiem możliwości rozpoczęcia realizacji usług lub zawarcia umowy.

10. 

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 
 
 
Klauzula informacyjna dla czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej w Krasiczynie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia 2016/679 (RODO) informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Krasiczynie, 37-741 Krasiczyn 141, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Administrator wyznaczył inspektora, z którym można się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych, w tym skorzystania z przysługujących na mocy przepisów RODO praw: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celu udostępniania materiałów bibliotecznych, a  także ich odzyskania lub odzyskania ich równowartości zgodnie z przepisami ustawy o  bibliotekach (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Na podstawie Pani/a zgody mogą być także przetwarzane dodatkowe dane umożliwiające szybszy kontakt (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed jej wycofaniem.

5. Dane niezbędne do korzystania z usług bibliotecznych będą przechowywane przez okres korzystania z oferty bibliotecznej. W przypadku braku aktywności przez okres nie krótszy niż 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym ostatni raz korzystała Pani/Pan ze zbiorów, Pani/a konto wraz z danymi osobowymi zostanie usunięte. W przypadku niezwrócenia materiałów bibliotecznych lub  innych zobowiązań wobec biblioteki dane będą przechowywane do czasu ich zaspokojenia lub przedawnienia.

6. Odbiorcami Pani/a danych osobowych będą podmioty upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa, a także na podstawie umów powierzenia np. z firmą dostarczającą system biblioteczny MAK+.

7. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub  ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.

8.  Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi na sposób przetwarzania przez administratora do Prezesa UODO (<uodo.gov.pl>).

9. Podanie przez Panią/Pana danych w zobowiązaniu jest dobrowolne, lecz niezbędne do zarejestrowania w bibliotece. Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne i nie ma wpływu na możliwość zarejestrowania w bibliotece oraz korzystania z jej zbiorów.